Τις τελευταίες δεκαετίες, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει επιδεινωθεί σημαντικά πράγμα που οφείλεται στον συνδυασμό της έντονης εκβιομηχάνισης της οικονομίας και στην έλλειψη ελέγχου των οργανωτικών δραστηριοτήτων από τις κυβερνήσεις και τους ρυθμιστικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Οι κυριότερες αιτίες της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές απειλές για τον πλανήτη είναι οι εξής:

  • Το φαινόμενου του θερμοκηπίου
  • Η μείωση της βιοποικιλότητας
  • Η μόλυνση του εδάφους, των υπόγειων υδάτων, του νερού και της ατμόσφαιρας
  • Η εξάντληση των φυσικών πόρων και η αλόγιστη χρήση τους
  • Η μείωση του όζοντος στην ατμόσφαιρα

Δυστυχώς έχει περάσει η ιδέα ότι η προστασία του περιβάλλοντος βαραίνει μόνο τους ώμους των κυβερνήσεων των εκάστοτε χωρών. Η λανθασμένη αυτή ιδέα φαίνεται να έχει συμπαρασύρει και τη νεότερη γενιά, γεγονός ανησυχητικό, αφού κρίνοντας από τα υφιστάμενα δεδομένα, η ιδέα παράδοσης ενός ασφαλούς και όμορφου περιβάλλοντος στις μελλοντικές γενιές σύντομα θα έχει χαθεί.

Τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προβούν σε ορισμένες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ,και να ακολουθήσουν συγκεκριμένες τακτικές που θα συμβάλλουν στην απόδοση λύσεων οικολογικών ζητημάτων, για να συνεχίζει η φύση να παρέχει τα αναγκαία αυτά αγαθά , που χρειάζεται η ανθρωπότητα για να βιοποριστεί.

Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι ένα εργαλείο που μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό που επιδιώκει να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές πτυχές του προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις.

Το ISO 14001:2015 θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωση πολιτικών, στόχων και διεργασιών, με εστίαση στη διαχείριση περιβαλλοντικών πλευρών, απειλών-ευκαιριών και την ικανότητα συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Γενικά το ISO βασίζεται στην ιδέα ότι μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση όταν τα περιβαλλοντικά θέματα εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται συστηματικά. Ένα ΣΠΔ είναι ικανό να επιφέρει μία πληθώρα πλεονεκτημάτων δεσμεύοντας την Διοίκηση στο να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, καθώς βασίζεται στον κύκλο βελτίωσης του DEMING ο οποίος απαρτίζεται από τον σχεδιασμό, δηλαδή την ανάλυση της παρούσας κατάστασης και τον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης μέσω θεσμοθέτησης στόχων και πλάνων για την επίτευξή τους.

Η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι ευθύνη και προνόμιο ταυτόχρονα. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης υπαλλήλων, διοίκησης και τοπικής κοινωνίας πλέον καθίσταται ζωτικής σημασίας. Μέσω του ISO 14001 οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να μετράνε και να τεκμηριώνουν την περιβαλλοντική τους επίδοση, να μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, να εξοικονομούνε χρηματικούς πόρους και φυσικά να αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών τους, αποτυπώνοντας τους την προσήλωση που κατέχουν ως προς τις διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθούν, για ένα βιώσιμο περιβάλλον.