Αποτιμήσεις εταιρειών

α. Ανάπτυξη σεναρίων Προβλέψεων Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης για πέντε (5) έτη

β. Αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης με δύο (2) μεθόδους:

  • Τη μέθοδο των ελευθέρων ταμειακών ροών ώστε να εκτιμηθεί η πραγματική τους αξία.
  • Τη μέθοδο της Συγκριτικής Ανάλυσης