ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η εταιρεία συμμετέχει σε διάφορα Διεθνή Έργα και Έργα Περιφερειακής Ανάπτυξης, σε στενή συνεργασία με τα σημαντικότερα Ερευνητικά – Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας και του Εξωτερικού, αναπτύσσοντας ένα ευρύ Δίκτυο συνεργατών που αξιοποιεί σε project, σε Διακρατικό, Διασυνοριακό και Διαπεριφερειακό Επίπεδο.

Ενδεικτικά αναφέρονται: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νικης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, κλπ

01 Διερεύνησης, καταγραφής και ωρίμανσης εθνικών, κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων προς χρηματοδότηση
02 Ευρωπαϊκά και διασυνοριακά προγραμμάτων
03 Διαχειριστική επάρκεια, ανάπτυξη διαδικασιών
04 Έρευνα κινήτρων και Υποβολή Προτάσεων για Έργα Έρευνας και Καινοτομίας
05 Υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (start up)