Έρευνα κινήτρων και Υποβολή Προτάσεων για Έργα Έρευνας και Καινοτομίας

  • Διερεύνηση κινήτρων οικονομικού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού

  • Σχεδιασμός στρατηγικών καινοτομίας ευθυγραμμισμένων με τους επιχειρηματικούς στόχους

  • Υποβολή έργων προς χρηματοδότηση

  • Διαχείριση, Συντονισμός και Επίβλεψη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων

  • Σύνταξη Μελετών Βιωσιμότητας και Παραδοτέων ερευνητικών έργων με έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα του Τουρισμού, Αγροδιατροφής και  Πληροφορικής

  • Ενέργειες επικοινωνίας και Διάχυσης