Εξεύρεση δανειοδότησης επενδυτικών έργων μέσω Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

α. Αποτύπωση επενδυτικού έργου και του Business concept της επενδυτικής πρότασής

β. Προσδιορισμός χρηματοδοτικού σχήματος (Ιδίας συμμετοχής, Δανειοδότησης, Επιδότησης)

γ. Τεκμηρίωση μελέτης βιωσιμότητας

δ. Διερεύνηση ελκυστικότητας επενδυτικού έργου σε σχέση με τις κατευθύνσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

ε. Επικοινωνία με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα , σε σύγκλιση με ελκυστικότατα έργου, εξεύρεσή εφικτής χρηματοδότησης

στ. Κατάθεση πρότασης σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και τεκμηρίωση επενδυτικών αναγκών

ζ. Ολοκλήρωση χρηματοδότησης