Επιχειρηματικό πλάνο και Στρατηγική Ανάπτυξης ή Αναδιοργάνωσης

α. Ανάλυση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται

β. Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Επιλογή Στρατηγικής

γ. Υλοποίηση της προτεινόμενης Στρατηγικής

  • Καθορισμός πεδίου δράσης
  • Καθορισμός τρόπου υλοποίησης εσωτερικός / εξωτερικός
  • Οικονομική ανάλυση και Λογική
  • Εφαρμογή Ανταγωνιστικών πρακτικών
  • Χρονισμός / Ταχύτητα εφαρμογής