Δημοσιεύτηκε στις 3-10-2023 στη Διαύγεια η από 2-10-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα με την οποία εντάσσονται εκ νέου λόγω μεταφοράς τους στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, 154 πράξεις (έργα) συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 45.437.889,80€ (Hμερομηνία απόφασης 2-10-2023/Hμερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 3-10-2023).

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 1-1-2021, ενώ σύμφωνα με την Πρόσκληση, ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της πράξης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στην ΠΠ
2014-2020 και η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων ανέρχεται στα τρία έτη. Επομένως για τις πράξεις που εντάχθηκαν στην ΠΠ 2014-2020 με την υπ’ αριθμ. 5095/8-10-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: “Ένταξη
Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» η ημερομηνία λήξης τους είναι η 7-10-2024 και για τις πράξεις
που εντάχθηκαν στην ΠΠ 2014-2020 με την υπ’ αριθμ. 2580/27-05-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επενδυτικά
Σχέδια Καινοτομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», η ημερομηνία  λήξης τους είναι η 26-05-2025.

Απόφαση Ένταξης 

Πηγή: kepa-anem.gr