Η ποιότητα είναι κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού, καθώς συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του. Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να ποσοτικοποιήσει την ποιότητά του και, επομένως, να την παραμετροποιήσει, με σκοπό  να βελτιώσει την απόδοσή του και τον τρόπο λειτουργίας του.

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μπορεί να αναπτυχθεί και να εφαρμοσθεί με επιτυχία από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου (τομέα της παραγωγής βιομηχανικών ή καταναλωτικών προϊόντων, από επιχειρήσεις του τομέα επεξεργασίας τροφίμων, καθώς από επιχειρήσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών).

Επιπλέον, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της διεθνούς αναγνώρισης των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, είναι το γεγονός ότι η εφαρμογή κάποιου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από μια επιχείρηση, μπορεί να πιστοποιηθεί από τρίτους φορείς ή οργανισμούς διεθνούς αναγνώρισης και αποδοχής.

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε μία εταιρεία εμπνέει εμπιστοσύνη στον πελάτη, στην αγορά, στους εργαζομένους και γενικότερα προσδίδει κύρος και αξιοπιστία. Τα κυριότερα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή των προτύπων ISO αφορούν τα εξής:

  • Βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης
  • Αυξημένη ικανοποίηση του πελάτη
  • Ελαχιστοποίηση λαθών
  • Βελτίωση διαδικασίας ελέγχων
  • Χρήση του προτύπου ως μέσο προώθησης και μάρκετινγκ
  • Διείσδυση στην παγκόσμια αγορά και αύξηση των εξαγωγών
  • Ελαχιστοποίηση των προστίμων – συμμόρφωση με νομοθεσία
  • Αυξημένη συνείδηση των εργαζομένων της επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας
  • Προστασία του περιβάλλοντος

Τα Συστήματα Ποιότητας ISO παρέχουν μέσα από μια δομημένη μέθοδο καταγραφής των βασικών προϋποθέσεών εγκατάστασης, διατήρησης και συνεχής βελτίωσης της απόδοσης κάθε επιχείρησης. Αποτελούν αποδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολύνουν τη δημιουργία αξίας και εμπιστοσύνης για τον πελάτη.

Κάθε επιχείρηση, για να επιτύχει τόσο την διατήρηση όσο και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα της, θα πρέπει να βελτιώνει συνεχώς ταυτόχρονα δύο πράγματα την παραγωγικότητα και την ποιότητα της στοιχεία που καθορίζουν με σαφήνεια την σημασία που διαδραματίζει η ποιότητα στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η Emetris , με περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας στον τομέα διαχείρισης συστημάτων ποιότητας, είναι στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην επιχείρησή σας.