Υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (start up)

α. Ανάλυση αξιολόγησης καινοτομίας (Βασική Ιδέα) και των προϋποθέσεων επιτυχίας
β. Ανάλυση του περιβάλλοντος που πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση και εκτίμηση προοπτικών αγοράς
γ. Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Επιλογή στρατηγικής
δ. Υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου
• Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου
• Στρατηγική Marketing (προβολή, προώθηση, πωλήσεις)
• Ανταγωνιστική στρατηγική
• Φάσεις εφαρμογής επιχειρηματικού σχεδιασμού
Εναλλακτικά σχέδια