Υπηρεσίες διερεύνησης, καταγραφής και ωρίμανσης εθνικών, κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων

α) Καταγραφή των αναγκών του φορέα με βάση την εξειδίκευση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
β) Διερεύνηση και ενημέρωση για πιθανές πηγές χρηματοδότησης σε επίπεδο
• Περιφερειακής ανάλυσης και Στρατηγικής
• Επιχειρησιακού σχεδιασμού
• Οικονομοτεχνική θεώρηση των πράξεων
γ) Υποστήριξη των υπηρεσιών για την ωρίμανση και την προετοιμασία πράξεων για τη διαδικασία χρηματοδότησης
• Διερεύνηση για διαδικασία ένταξης έργων και δράσεων
• Υποστήριξη των Υπηρεσιών σε προγενέστερο στάδιο
δ) Τεκμηρίωση για την επιλογή των καταλληλότερων έργων
• Απαιτήσεις των Χρηματοδοτήσεων
• Εμπίπτουν στις απαιτήσεις της εκάστοτε χρηματοδότησης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
• να αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές που ορίζονται με βάση την πρόσκληση του φορέα χρηματοδότησης
ε) Δικτύωση τεκμηριωμένων προτάσεων
στ) Παρακολούθηση σε καθημερινή βάση των προσκλήσεων και δημοσιεύσεων από τα εθνικά χρηματοδοτούμενα και συνχρηματοδοτούμενα προγράμματα
ζ) Παροχή επιτόπιας ή απομακρυσμένης υποστήριξης