ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης, μεταξύ άλλων αλλαγών προστίθενται οι ακόλουθοι ΚΑΔ:

 • 66.1/Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
 • 66.2/Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία και
 • 66.3/Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων,
 • 93.29.19.08 «Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής».

Επίσης, προστίθεται στις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων η νομική μορφή «Συνεταιρισμός» και περιλαμβάνονται αλλαγές αναφορικά με τις έμμεσες δαπάνες, το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, τις υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την υλοποίηση της Πράξης, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κ.ά.

Δείτε την τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Δείτε τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» εδώ

 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης, μεταξύ άλλων αλλαγών, προστίθενται οι ΚΑΔ:

 • 66.1/Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
 • 66.2/Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
 • 66.3/Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων,
 •  93.29.19.08 «Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής».

Μετά την τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ)651/2014, διαγράφονται οι ΚΑΔ: 61.20.42 «Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων» και 61.10.43 «Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων». Επιπλέον με την τροποποίηση της Πρόσκλησης περιλαμβάνονται επεξηγήσεις για τον όρο «Αρχική Επένδυση». Παράλληλα, στις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων προστίθεται και η μορφή του “Συνεταιρισμού”. Η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης αλλαγές σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες, τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κ.ά.

Δείτε την τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Δείτε τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» εδώ

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ

Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης, μεταξύ άλλων αλλαγών, προστίθενται οι ΚΑΔ:

 • 66.1/Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
 • 66.2/Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
 • 66.3/Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων,
  93.29.19.08 «Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής».

Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν τόσο τον Πίνακα ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι στο καθεστώς Καν.1407/2013 (De minimis) όσο και τον Πίνακα ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι στο καθεστώς Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ). Επιπλέον, στον Πίνακα ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι στο καθεστώς Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), διαγράφονται οι ΚΑΔ 61.10.43 «Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων» και 61.20.42 «Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων».

Επιπρόσθετα, στις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων προστίθεται η νομική μορφή «Συνεταιρισμός». Η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης αλλαγές σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στη δράση, τις επιλέξιμες δαπάνες, τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων κ.ά.

Δείτε την τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Δείτε τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» εδώ

 

πηγή: antagonistikotita.gr