Στις 13 Δεκεμβρίου του 2023 δημοσιεύθηκε η  Προκήρυξης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

«Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση». Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 22/01/2024 και ώρα 12.00 και η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 22/05/2024 και ώρα 14.00

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 65εκ €, για το σύνολο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 • Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €60.000 έως και €400.000.
 • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται σε24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης οι Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:

 1. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 2. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI της προκήρυξης της δράσης στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων).
 4. Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (2021-2022) και να είναι μεγαλύτερο από 60.000€.
 5. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 6. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.
 7. Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
 8. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ένωσης, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης (έτος χορήγησης και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη), ή το εκάστοτε ισχύον όριο του Κανονισμού.
 10. Ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης να μην είναι η κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 11. Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

 • Καν. Ε.Ε 1407/2013 (De Minimis), όπως ισχύει.
 • Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 45%του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.
 • Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.     Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα

2.     Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων

3.     Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας

4.     Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία

5.     Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός

6.     Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα

7.     Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά

8.     Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας

Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της κάθε απόληξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σε συνέχεια, ο συγκεντρωτικός πίνακας ανάλυσης των επιδοτούμενων δαπανών με το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης με βάση τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

α/α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΟΡΙΑ
1
Δαπάνες προσωπικού
Με χρήση της κοινής στήριξης άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021
Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
Έως 15.000€ – 1 ΕΜΕ
2
Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα
(επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων)
έως 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 50.000€
3
Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
έως 60% του επιχορηγούμενου Π/Υ
4
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους
έως 6.000€
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών
έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
Έως 3 πιστοποιητικά και έως 3.000 / Πιστοποιητικό
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ
5
Δαπάνες Λογισμικού
Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
έως 60% του επιχορηγούμενου Π/Υ
6
Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ
Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
έως 3.000 / έκθεση
Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης
7
Έμμεσες Δαπάνες
Με χρήση της κοινής στήριξης άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021
Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)
Υποχρεωτική κατηγορία

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 13/12/2023.

Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης (ημερομηνία έγκρισης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης) και να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου.