Εκπόνηση Έρευνας Αγορών

α. Ποσοτικές έρευνες (δημοσκοπική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου)

β. Καθορισμός του στόχου της έρευνας , των θεσμικών ενοτήτων και της σύνθεσης της ερευνητικής μεθοδολογίας

γ. Δόμηση ερωτηματολογίου, ερευνητική προσέγγιση

δ. Καθορισμός δείγματος, στρωματοποίηση δειγματοληψίας

ε. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

στ. Παρουσίαση της έρευνας

ζ. Ποιοτικές έρευνες( διεξαγωγή μέσω focus group)