Το marketing plan  είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει η εκάστοτε επιχείρηση στον τομέα της προώθησης της. Περιλαμβάνει την μελέτη και την ανάλυση όλων των παραγόντων που θα επηρεάσουν τα πλάνα δράσης που πρέπει να ακολουθηθούν.
  • Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού 
  • Ανάλυση του μίγματος προϊόντων – υπηρεσιών
  • SWOT Analysis
  • Συγκεκριμένες προτάσεις marketing strategy
  • Μέτρηση δεικτών αποτελεσματικότητας (KPI’s)