Μελέτες Σκοπιμότητας

α. Αναλυτική καταγραφή των υφιστάμενων πόρων της επιχείρησης

β. Ποσοτικοποίηση των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση της επένδυσης

γ. Μελέτη και ανάλυση της αγοράς

δ. Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (ανταγωνισμός)

ε. Εντοπισμός κινδύνων και ευκαιριών

στ. Αποτίμηση και Αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της επένδυσης

ζ. Στοχοθέτηση και Εξεύρεση εναλλακτικών σεναρίων