Στις 18/12/2023 δημοσιεύθηκε η  Προκήρυξη του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜΜΕ». Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η Δευτέρα 18/12/2023 και η ημερομηνία λήξης, ορίζεται η Πέμπτη 29/02/2024.

Η αίτηση παραλαμβάνεται από την αρμόδια Υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης της αίτησης δύναται να ολοκληρωθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 190 εκ €, για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της Χώρας και σε περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια και οι περιοχές / τόποι υλοποίησης έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης
 • Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις χρειάζεται να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής

Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις 30.000 € ενώ το ανώτερο στις 400.000 € ανά επενδυτικό σχέδιο. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πίνακα αξιολόγησης.

Επισημάνσεις

 • θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης
 • δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
 • δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών
  (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ).

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό επιχορήγησης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανέρχεται σε 45 % (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ de minimis).

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

 • 10% της Δημόσιας Επιχορήγησης εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη, ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά ή / και
 • 5% της Δημόσιας Επιχορήγησης με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου δύναται να χρησιμοποιηθούν ίδια κεφάλαια (ίδια συμμετοχή ή/και εξωτερική χρηματοδότηση).

Το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες δαπάνης με α/α (1) και (2) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να τηρείται και κατά το στάδιο της έγκρισης, καθώς και της έγκρισης των τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της αναλυτικής πρόσκλησης, δηλαδή 18/12/2023.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, είναι συγκριτική.
 • Κατά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
 • Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων και τα οποία σχετίζονται με:
 • την σαφήνεια και πληρότητα του επενδυτικού σχεδίου,
 • την εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (πηγή: noisis.gr)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓOΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΙΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ (ΟΠΣΚΕ)
ΔΑΠΑΝΗ (ΟΠΣΚΕ)
ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
EIΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
03. Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
1
Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
03. Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και
περιβάλλων χώρος
έως 80% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
 
 
 
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
2
Μηχανήματα –Εξοπλισμός
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
02.20 Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός
02.05 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και
Εξοικονόμηση Ενέργειας
02.22 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
02.19 Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου
02.06 Λοιπός Εξοπλισμόςεπιχείρησης
02.19 Ψηφιακός
Εξοπλισμός γραφείου
έως 10.000€
 
02. 06 Λοιπός
Εξοπλισμός επιχείρησης
έως 10.000€
 
3
Μεταφορικά Μέσα
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
02.09 Μεταφορικά Μέσα
Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
έως 50.000€
 
 
06. Δαπάνες Λογισμικού
4
Λογισμικό
0.6 Δαπάνες
Λογισμικού
06.07.Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων  λογισμικού
06.05. Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
έως 10.000€
 
04. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
5
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία»
0.4 Δαπάνες για
Παροχή Υπηρεσιών
04.17 Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών -Εκπαίδευση χρηστών
04.18 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloudcomputing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
έως 5.000€
 
 
Με χρήση της κοινής στήριξης – άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060
6
Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
0.4 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
04.23 Πιστοποίηση συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης
έως 3.000€
7
Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
04. Δαπάνες για
Παροχή Υπηρεσιών
04.29 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου
04.03 Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη
04.08 Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
04.04 Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας
04.10 Μελέτες / έρευνες αγοράς
Σύνολο των 04.29, 04.03, 04.08, 04.11, 04.04 και 04.10 έως 30.000€ 04.03 έως 3.000€ Άθροισμα των 04.08 και 04.11 έως 10.000€
 
07. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
8
Δαπάνες Προβολής – Εξωστρέφειας -Διεθνοποίησης
07. Δαπάνες
Προβολής,
Προώθησης &
Δικτύωσης
07.03 Δαπάνες προβολής σε
ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής /
επαγγελματικής δικτύωσης
07.04 Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ
σε εμπορικές εκθέσεις
 07.06 Διαφημιστικές καταχωρίσεις
σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική
μορφή
07.13 Σχεδιασμός και παραγωγή
έντυπου πληροφοριακού υλικού
07.14 Σχεδιασμός λογοτύπου και
εταιρικής ταυτότητας
Άθροισμα των 07.03,
07.04, 07.06 και 07.13
 
έως 10.000€
07.14 έως 20.000€
 
09. Έμμεσες δαπάνες
9
Έμμεσες δαπάνες
09. Έμμεσες
δαπάνες
09.01 Έμμεσες δαπάνες
7% επί των επιλέξιμων
άμεσων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ
(Άρθρο 54, Καν. 1060/2021
Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)