Προδημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2024 η δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027» , με εφαρμογή σε όλη την χώρα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στόχος της δράσης «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της ΕΕ και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων δύναται να κυμαίνεται από 400.001 € μέχρι και 5.000.000 €.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ένταση στήριξης καθορίζεται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου 65 %
Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 50%
Περιφέρεια Αττικής

 

40 %

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης οι παρακάτω δαπάνες είναι επιλέξιμες προς στήριξη:

  • Απόκτηση ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων).
  • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η αίτηση στήριξης
  • Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών
  • Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
  • Προμήθεια μέσων εξωτερικής μεταφοράς και ειδικότερα καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου
  • Προμήθεια μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά, κλπ).
  • Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας, εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου
  • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.)
  • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας
  • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα) του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή τελικών προϊόντων που ανήκουν επίσης στο εν λόγω Παράρτημα Ι (γεωργικά προϊόντα).

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:

  • Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)
  • Γάλα
  • Αυγά
  • Μέλι
  • Ζωοτροφές
  • Δημητριακά
  • Ελαιούχα Προϊόντα
  • Οπωροκηπευτικά
  • Οίνος
  • Ξύδι
  • Άνθη
  • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
  • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια θα επιλέγονται στη βάση κριτηρίων επιλογής που θα στηρίζονται στις εξής αρχές και προτεραιότητες

  • Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή όπως πλημμύρες και πυρκαγιές
  • Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
  • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
  • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας ( όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)
  • Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)
  • Εξοικονόμηση ύδατος
  • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
  • Εξωστρέφεια επιχείρησης
  • Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης.
  • Μέγεθος της επιχείρησης

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ακριβής περίοδος της υποβολής των αιτήσεων θα δημοσιευθεί με την πρόσκληση της αίτησης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) στον δικτυακό τόπο www.opske.gr

Οι αιτήσεις που έχουν λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με τη βάση της κάθε κατηγορίας επιλέγονται για στήριξη μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων πιστώσεων.