Τρόφιμο είναι οτιδήποτε καταναλώνουμε προκειμένου να μας προσφέρει ενέργεια και θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού μας. Σε πολλές περιπτώσεις η επεξεργασία τους  αποτελεί βασική προϋπόθεση για να γίνουν τα τρόφιμα νόστιμα και ασφαλή προς κατανάλωση. Μπορεί επίσης να μειώσει ή και να αυξήσει τη θρεπτική αξία τους, αλλά και ταυτόχρονα να τη διατηρήσει για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, που σε άλλη περίπτωση θα χανόταν κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Μόνο από αυτό οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τρόφιμα είναι σημαντικό να κατανοούν πόσο ουσιώδης είναι ο ρόλος τους, και έτσι κύριο μέλημα τους πρέπει να είναι αφενός η πρώτη ύλη και αφετέρου το τελικό προϊόν που διατίθεται στον καταναλωτή.

Θα ήταν συνετό λοιπόν, οι επιχειρηματίες μικρών ή μεγάλων επιχειρήσεων, ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα, που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα και ασκούν δραστηριότητες που συνδέονται με την μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και διάθεση τροφίμων, να καταδεικνύουν στα ενδιαφερόμενα μέρη τους την ικανότητα τους στον έλεγχο των κινδύνων και της ασφάλειας των τροφίμων .

ISO 22000

Το ISO 22000 είναι το πλέον διαδεδομένο και διεθνές πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που εκδόθηκε από  τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο καθώς προδιαγράφει τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρεί μια επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλίσει την έννοια της ασφάλειας. Αποτελεί ένα σύστημα το οποίο καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγής  του τρόφιμου, από την είσοδο του στην επιχείρηση μέχρι την τελική του διάθεση στον πελάτη. Καλύπτει επίσης τις ισχύουσες κανονιστικές & νομοθετικές απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, αλλά και το σαφώς αναπόσπαστο κομμάτι του, τη μελέτη HACCP.

Το HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) σε αντίθεση με το ISO είναι υποχρεωτικό στις περισσότερες επιχειρήσεις, και βασίζεται σε 7 αρχές οπού αξιολογούνται οι υφιστάμενοι κίνδυνοι και κατηγοριοποιούνται τα προληπτικά μέτρα ελέγχου για την αποφυγή, εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου σε αποδεκτό επίπεδο. Στόχος του είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που δύναται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα στην ανθρώπινη υγεία.

Η μόλυνση των τροφίμων από επιβλαβή παράσιτα, βακτήρια, ιούς και χημικές/ ραδιενεργές ουσίες προκαλεί πολλές ασθένειες, από απλές τροφικές δηλητηριάσεις έως καρκίνους. Παράλληλα με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και τους καταναλωτές να ζητούν μεγαλύτερη ποικιλία τροφίμων, η τροφική αλυσίδα γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκή, με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητος ο ενδελεχής έλεγχος, σε όλα τα στάδια της γραμμής παραγωγής. Ο ρόλος του ISO 22000 είναι να θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές, πάνω στις οποίες θα «πατήσει πάνω» η επιχείρηση για να τεθούν σε εφαρμογή όλα τα απαιτούμενα προγράμματα , προκειμένου να παρέχει με συνέπεια και ασφάλεια καλής ποιότητας προϊόντα, και επακόλουθο φυσικά, το εισιτήριο για ένα υψηλότερο επιχειρηματικό επίπεδο.

Η εφαρμογή & ανάπτυξη ενός συστήματος ISO 22000 αποτελεί την απόδειξη ότι η επιχείρηση μπορεί  να αποφύγει τυχόν εσφαλμένες πρακτικές, να ελαχιστοποιήσει τα πιθανά λάθη αλλά και να έρθει ανά πάσα στιγμή αντιμέτωπη με τυχόν διατροφικές κρίσεις. Τα δυνητικά οφέλη της δέσμευσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό.

Ωστόσο υπογραμμίζονται τα εξής:

  1. Εξάλειψη & Μείωση σε αποδεκτό επίπεδο το κίνδυνο των τροφίμων
  2. Αύξηση Εσόδων Επιχείρησης
  3. Ικανοποίηση Πελατών

Κάτι που οι μη πιστοποιημένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αποκτήσουν αξιόπιστα.