Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2022 ανακοινώθηκε η δημοσίευση της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς σύμφωνα με τη 2η Τροποποίηση, ορίζεται η 07. Δεκεμβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 01 Φεβρουαρίου 2023.

Η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών του Επενδυτικού Σχεδίου πρέπει να πραγματοποιείται μετά την υποβολή της Αίτησης Υπαγωγής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Industry 4.0).

Οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligenceAI and Big Data Analysis)

Τεχνητή Νοημοσύνη και η Επιστήμη Δεδομένων είναι οι δύο κύριες τεχνολογίες του μέλλοντος. Στον πυρήνα της τεχνητής νοημοσύνης AI βρίσκονται τα δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data). Τα δεδομένα συλλαμβάνονται μέσω του δικτύου διασυνδεδεμένων αισθητήρων που επικοινωνούν μέσω τυπικών πρωτοκόλλων (Internet of Things) και αποθηκεύονται στο Cloud. Η ταχύτητα επικοινωνίας μεταξύ των αισθητήρων και άλλων συσκευών IoT (Internet of Things) ορίζεται και επιταχύνεται με την εισαγωγή των δικτύων 5G. Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, όπως Blockchain, IoT, AI, 5G για την ενίσχυση της παραγωγικότητας εντάσσονται σε αυτόν τον τεχνολογικό τομέα.

Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.

Σε αυτό τον τεχνολογικό τομέα περιλαμβάνονται όλες οι τεχνολογίες και οι τάσεις του Industry 4.0 που διαπερνούν τη μεταποιητική βιομηχανία κι επιτρέπουν τη συγχώνευση φυσικών και εικονικών κόσμων μέσω κυβερνοφυσικών συστημάτων (CPS), τα οποία σηματοδοτούν την έλευση της Βιομηχανίας 4.0. Η εφαρμογή των τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0 επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ενσύρματων και ασύρματων, καθώς και τη δημιουργία πρωτοτύπων και την παραγωγή προσαρμοσμένων, μεμονωμένων προϊόντων. Τεχνολογίες όπως τα Electronic Components & Systems, Machine to Machine (M2M), Manufacturing Execution Systems (MES), Supervisory Control and Data Acquisitions Systems (SCADA) και Distributed Intelligence δύναται να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου.

Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

Αυτός ο τεχνολογικός τομέας συνδυάζει AI και Smart Manufacturing Technologies και αφορά στην αναβάθμιση και τον αυτοματισμό των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτικές εφαρμογές και τηλεχειρισμό.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 73.227.620 €, για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:

α) 70% του Προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

β) 30% του Προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

Το ύψος της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Δράσης των 73.227.620 € κατανέμεται σε 51.259.334 € για την Α’ περίπτωση (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) και σε 21.968.286 € για τη Β’ περίπτωση (μεσαίες επιχειρήσεις). Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της συγκριτικής μεθόδου βάσει βαθμολογικής κατάταξης.

Επιπροσθέτως από το σύνολο του προϋπολογισμού που θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης, το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% στις νέες επιχειρήσεις.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00€).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το σύνολο των εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια επιχειρήσεων που έχουν μια από τις παρακάτω νομικές μορφές:

  • ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και, ατομικές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης . Ειδικότερα:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
  • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, ενώ τουλάχιστον το 30% των δαπανών του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο 1ο έτος υλοποίησής της.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο φορέας  θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση. Οι αποδεκτοί τρόποι κάλυψης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου είναι οι εξής:

α. Απόφαση για αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών ή λοιπών διαθέσιμων των εταίρων/ μετόχων.

– Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την υποβολή

– βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών κ.α.)

Β. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πριν την υποβολή της πρότασης

– Κατά περίπτωση: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου,  Καταστατικό τη εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου,  Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ, Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43, Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την υποβολή και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

γ. Χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών ή των κερδών εις νέον νομικού προσώπου που μετέχει στο εταιρικό/ μετοχικό κεφάλαιο.

δ. Έγκριση δανείου ή πρόθεση δανεισμού από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από τη Τράπεζα της Ελλάδας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι κάτωθι:

  1. ΑΡ. 14 – ΓΑΚ Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ)

–  Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, παροχής υπηρεσιών και διοίκησης των επιχειρήσεων.

– Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, ποιοτική αναβάθμιση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν / εμπλουτιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

– Οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή.

– Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου), οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

  1. ΑΡ. 14 – ΓΑΚ Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ)

– Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση και λειτουργία νέων σύγχρονων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

  1. ΑΡ. 14 – ΓΑΚ Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών)

–  Ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, παροχής υπηρεσιών και διοίκησης των επιχειρήσεων για το ψηφιακό μετασχηματισμό.

  1. ΑΡ. 14 – ΓΑΚ Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού (έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ)

–  Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηριακού εξοπλισμού κάθε μορφής που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

  1. ΑΡ. 14 – ΓΑΚ Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ)

–  Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, Ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης.

–  Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων αδειών SaaS) ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, / CPU κ.τ.λ.

– Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing.

–  Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού.

  1. ΑΡ. 18 ΓΑΚ – Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις του Industry 4.0 (έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ)

–  Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης, έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, επαναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, επανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (re-engineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου – risk analysis, marketing plan.

–  Εκπόνηση μελετών και ερευνών, αγορά υπηρεσιών και δαπάνες για την μετάβαση σε μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

–  Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι του ποσού των 2.500€.

– Δαπάνες κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού.

  1. ΑΡ. 31 ΓΑΚ – Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εργατικού Δυναμικού (έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ)

–  δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση

–  λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης και διαμονής, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης.

–  δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης

–  δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (έως 10% της δαπάνης εκπαίδευσης) (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό επιδότησης υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα έντασης ενισχύσεων ανά κατηγορία δαπανών.

Για τις δαπάνες του αρ. 14,18 και 31 του Γενικού Απαλλακτικού κανονισμού (ΓΑΚ) οι εντάσεις ενίσχυσης είναι η παρακάτω: