Η έννοια των κριτηρίων Αειφορίας (ESG – Environmental, Social, Governance) έχει αρχίσει να καθιερώνεται στην επιχειρηματική και χρηματοοικονομική κοινότητα της Ελλάδας. Αντιπροσωπεύει έναν προηγμένο τρόπο προσέγγισης των επενδυτικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα οικονομικά κριτήρια, αλλά και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις, όπως και τα θέματα διακυβέρνησης των εταιρικών δραστηριοτήτων.

Η περιβαλλοντική διάσταση αφορά κυρίως την ενέργεια, την τουριστική βιομηχανία και τη γεωργία. Εστιάζει στη μείωση των εκπομπών αερίου τού θερμοκηπίου, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κυκλική οικονομία και την εν γένει βελτίωση της βιωσιμότητας των εταιρικών δραστηριοτήτων.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη εκδηλώνεται σε προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της κοινότητας και προγράμματα υποστήριξης τού εργατικού δυναμικού.

Ο τομέας της διακυβέρνησης στοχεύει στη διαφάνεια κατά τη λήψη αποφάσεων. Επίσης βελτιώνει τη διαχείριση του ρίσκου και τις σχέσεις με τους μετόχους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε οι εταιρείες να απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και της αγοράς.

Το ESG, πλέον, δεν συνιστά απλά έναν τρόπο για τις εταιρείες να προσελκύσουν επενδυτές ή να συμμορφωθούν με κανονιστικά πλαίσια. Αποτελεί μια νέα φιλοσοφία που ενσωματώνεται στην καθημερινή λειτουργία και την εταιρική κουλτούρα των εταιρειών.

Η εφαρμογή των κριτηρίων ESG στην Ελλάδα προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση από τις εταιρείες.

Αρχικά, αυτές αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο η δραστηριότητά τους επηρεάζει το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Πραγματοποιούν αξιολόγηση των κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με τα κριτήρια. Στη συνέχεια θέτουν στρατηγικούς στόχους ESG που αντανακλούν τις αξίες και τις προτεραιότητές τους. Ενσωματώνουν τα ESG κριτήρια στη λήψη αποφάσεων και στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, ενώ προωθούν την καινοτομία και την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών. Αναπτύσσουν μετρήσιμους δείκτες επίδοσης για την παρακολούθηση των στόχων τους και αναφέρουν την πρόοδο τους σε σχέση με τα κριτήρια σε ετήσιες εκθέσεις.

Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί περισσότερη βάση στην ενίσχυση της διαφάνειας και της επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και των ενδιαφερομένων μερών, στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με την αξία και την εφαρμογή των κριτηρίων ESG, στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών μηχανισμών για την παρακολούθηση και τη δημοσίευση των ESG δεδομένων, όπως και στην ενίσχυση των σχέσεων με τοπικές κοινότητες και οργανώσεις για την ανάπτυξη κοινωνικά υπεύθυνων πρωτοβουλιών.

πηγή: www.huffingtonpost.gr