Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 28-2-2023 την προκήρυξη της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 για τη μεταφορά, μετά από έλεγχο συμβατότητας, των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στην Δράση 1.1.1: «Στήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση των επιδόσεών τους στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία καθώς και για τη συνεργασία τους με ερευνητικούς/ ακαδημαϊκούς φορείς», του Ειδικού Στόχου 1.1: «Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών», του Στόχου Πολιτικής 1: «Παραγωγικός ανταγωνιστικός μετασχηματισμός της Κεντρικής Μακεδονίας», του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027.

  • Δικαιούχοι της Δράσης είναι είτε μία Επιχείρηση, είτε μία Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους, είτε συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε μία Επιχείρηση ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
  • Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 45.793.823,73 €.
  • Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του  Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€).

πηγή: https://kepa-anem.gr