Ανακοινώθηκε η δημοσίευση της 1ης προκήρυξης του Καθεστώτος Ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια». Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.

Η έναρξη εργασιών του Επενδυτικού Σχεδίου πρέπει να πραγματοποιείται μετά την υποβολή της Αίτησης Υπαγωγής.

Η «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια». αποτελεί καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 στο οποίο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των νομικών οντοτήτων με κάποιες εξαιρέσεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, με εξωτερική χρηματοδότηση, είτε με συνδυασμό των δύο παραπάνω (μικτό χρηματοδοτικό σχήμα) με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Οι αποδεκτοί τρόποι κάλυψης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου είναι οι εξής:

α. αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές σε μετρητά εταίρων (προσωπικούς λογαριασμούς).

Β. αύξηση του κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο πριν την αίτηση υπαγωγής

γ. κεφαλαιοποίηση ή ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέον.

δ. Προέγκριση για τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

 • 000 για ΚοινΣΕΠ κλπ.
 • 000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 000 € για μικρές επιχειρήσεις
 • 000 € για Μεσαίες
 • 000.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 € στη περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής και τα 3.000.000 € σε περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που παρέχονται ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για όλα τα είδη ενισχύσεων, ήτοι της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Στη περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου με δύο ενότητες της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, το όριο ανέρχεται σε 3.500.000 €.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής που υποβάλλεται από μεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 €. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και παρέχονται ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα (μεταποίηση) δεν μπορεί να υπερβεί:

 • Τα 3.000.000 € για τις ενισχύσεις επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιχορήγησης. Σε περίπτωση δύο ενοτήτων ανέρχεται σε 3.500.000 €
 • Τα 5.000.000 € για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. Σε περίπτωση δύο ενοτήτων ανέρχεται σε 5.500.000 €

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να έχει το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης. Ως αρχική επένδυση ορίζεται η:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση υφιστάμενης δυναμικότητας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ
 • Θεμελιώδης αλλαγή της υφιστάμενης παραγωγικής διαδικασίας

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το σύνολο των εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια επιχειρήσεων που έχουν μια από τις παρακάτω νομικές μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού
 • Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού 200.000 €

 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι όσα εμπίπτουν στον Πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Έχει εκδοθεί σχετική λίστα με επιλέξιμους ΚΑΔ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι κάτωθι

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου., με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα μέγιστα όρια σύμφωνα με το άρθρο 6 της Προκήρυξης
 2. Ενίσχυση της αγοράς του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης (υπό προϋποθέσεις αρ. 6)
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων διακίνησης (εντός της μονάδας).
 4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 5. Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εκτός κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
 6. Παγολεκάνες (για τις μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων)
 7. Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού όπως μεταφορά τεχνολογίας μέσω αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κ.α. και συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας
 8. Μισθολογικό Κόστος Νέων θέσεων Εργασίας
 9. Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)
 10. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 11. Δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων
 12. Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης
 13. Δαπάνες για συμμετοχή των ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 14. Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, τη αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων, την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων, την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων και ανέγερση ή επέκταση κτιρίων που δεν ανήκουν κατά 100% στη κυριότητα του φορέα.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής

 • Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για τις οποίες χορηγούνται οι ενισχύσεις είναι όλες οι προηγούμενες επιλέξιμες δαπάνες εκτός από την 2,5 και 7.
 • Σε επενδυτικά σχέδια του τομέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής οι ενισχυόμενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων, καλλιεργητικών παρελκόμενων μηχανημάτων κλπ., δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους των

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

α. υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

αα. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,

αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.

αδ. που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

β. υλοποιούνται :

βα. σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,

ββ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,

γ. αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.

Οι ως άνω προθεσμίες αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο.

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορεί να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης ανέρχεται σε 50 βαθμούς.