Υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής

Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός ψηφιακών εφαρμογών
i)Εφαρμογή διαχείρισης προβλημάτων (e-Tickets) ΟΤΑ

ii) Εφαρμογή μέτρησης και υπολογισμού ενεργειακού ισοζυγίου ΟΤΑ

iii) Εφαρμογή υπολογισμού περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος ΟΤΑ

iv) Εφαρμογή διαχείρισης καταγγελιών

v) Εφαρμογή ψηφιακό πολιτιστικό προϊόν e- ΜΟΥΣΕΙΟ
vi) Εφαρμογή διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων