Συστήματα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος

i) Συστήματα διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001,HACCP- ISO 22000- BRC-IFS, ISO 14001-EMAS, ISO OHSAS (18001), ISO/IEC 27001.
ii) Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών και μηχανογράφηση συστημάτων ποιότητας
iv) Πιστοποίηση προϊόντων
v) GDPR (Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων)
vi) Εφαρμογή υπολογισμού συστήματος περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος επιχείρησης