Εφαρμογή συστημάτων μέτρησης επιχειρηματικών αποτελεσμάτων

i) Ανάπτυξη Συστημάτων προϋπολογισμών και ελέγχου δαπανών
ii)Συστήματα μέτρησης και βελτίωσης απόδοσης εργασιών
iii) Ανάπτυξη εφαρμογής συστήματος διαχείρισης αιτημάτων (e ticket)