Συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

i) Ψηφιακή εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού.
a. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
b. ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.
c. ONLINE ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
d. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
f. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ii) Ανάπτυξη διοικητικής δομής, οργανογράμματος και περιγραφών θέσεων εργασίας
iii) Ανάπτυξη Συστήματος αμοιβών και υποκίνησης προσωπικού