Ανάπτυξη και τεκμηρίωση Πρότυπών (Στρατηγικών) Επενδύσεων

α) Καταγραφή και προσέγγιση πρότυπων επενδύσεων

β) Αποτύπωση Business Concept πρότυπων επενδύσεων

– Κλάδος Αιχμής

– Συγκριτικό πλεονέκτημα

– Βέλτιστες Αποδόσεις

γ) Τεκμηρίωση Μελέτης Βιωσιμότητας πρότυπων επενδύσεων

δ) Σύνταξη ολοκληρωμένης έκθεσης για το χαρακτηρισμό Επενδυτικών Σχεδίων ως Μεγάλες Στρατηγικές Επενδύσεις

ε) Τεκμηρίωση Στρατηγικών Επιχειρηματικών Σχεδίων για την ένταξη των επενδύσεων σε καθεστώς μεγάλες Στρατηγικές επενδύσεις.