Τεχνική υποστήριξη Επενδυτικών Έργων

i. Προετοιμασία (Σύνταξη) της επενδυτικής πρότασης

α. Τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων (γενική περιγραφή, παράμετροι σχεδιασμού, περιγραφή τρόπου κατασκευής)

β. Σύνταξη προϋπολογισμού (προσφοράς) του έργου

ii) Υλοποίηση της επένδυσης (Συνήθως μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου)

α. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, ώστε ο φορέας να αναθέσει την κατασκευή

β. Αξιολόγηση των προσφορών

γ. Διαχείριση του έργου (σύνταξη και παρακολούθηση συμβάσεων, πιστοποίηση πληρωμών, συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, διάγραμμα χρηματοροών

δ. Σύνταξη ενδεχόμενων τροποποιητικών μελετών σε περίπτωση αλλαγών στο αντικείμενο

iii. Ολοκλήρωση της επένδυσης

α. Σύνταξη επιμετρητικών πινάκων, δηλαδή συγκριτικού πίνακα σε σχέση με την πρόταση και την τελική υλοποίηση

β. Καταχώριση των τιμολογίων ανά άρθρο δαπάνης

γ. Τεχνική έκθεση ολοκλήρωσης