Διαχείριση Επενδυτικών έργων που έχουν υπαχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα

Η Emetris αναλαμβάνει την ολοκλήρωση εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων παρακολουθώντας την υλοποίηση τους μέσω ενός καινοτόμου εργαλείου Project Management που χρησιμοποιεί.

α) Έλεγχος και Πιστοποίηση Επενδυτικών Έργων