Υποβολή Επενδυτικών Έργων προς Χρηματοδότηση

α) Αναπτυξιακός Νόμος 4487/2022

β) Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

γ) Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

δ) Δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας