Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 2. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 3. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

iii. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.

 1. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
 2. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Αναλόγως του ύψους των ΕΜΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες.
 3. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, κλπ.).

vii. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

viii. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 1. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 2. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα, ο δικαιούχος υποχρεούται σε διαχωρισμό των δραστηριοτήτων και διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.
 3. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017), βάσει του οποίου: οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β ́ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό α ́ και β ́ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

 1. Επιμέρους Κατηγορίες Δικαιούχων

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

Κατηγορία ΕΜΕ Υποκατηγορία ΕΜΕ
 

1

 

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

1.Α 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ
1.Β 5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
 

2

 

10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ

2.Α 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ
2.Β 18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ
 

3

 

25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

3.Α 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ
3.Β 32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
 

4

 

40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

4.Α 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ
4.Β 50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης κάθε κατηγορίας υποβάλλονται, κατατάσσονται και εγκρίνονται χωριστά, αντλώντας χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Κάθε υποκατηγορία επιχειρήσεων μπορεί να λάβει επιταγές (vouchers) διαφορετικής ονομαστικής αξίας. Συγκεκριμένα, το ύψος τους αυξάνεται σε επιχειρήσεις με υψηλότερες ΕΜΕ.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος μπορούν να προμηθευτούν τις επιδοτούμενες ψηφιακές υπηρεσίες & προϊόντα απευθείας από τους προμηθευτές της επιλογής τους. Εξαιρούνται περιπτώσεις αυτοπαράδοσης, όπου προμηθευτής και δικαιούχος ταυτίζονται.

Το Πρόγραμμα προβλέπει της εξής δύο κατηγορίες (ρόλους) Προμηθευτών:

Κατηγορία 1: Πάροχοι Ψηφιακών Λύσεων (άμεσοι προμηθευτές)

Είναι οι προμηθευτές που

 • πωλούν τα ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες απευθείας στους Δικαιούχους του Προγράμματος,
 • λαμβάνουν από τους Δικαιούχους τις επιταγές (vouchers) και τις εξαργυρώνουν,
 • πληρώνονται το ποσό εξαργύρωσης από το Πρόγραμμα.

Κατηγορία 2: Κατασκευαστές, αντιπρόσωποι, διανομείς και εισαγωγείς

Είναι οι προμηθευτές που

 • υποβάλλουν αιτήματα έγκρισης ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών στο Πρόγραμμα.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση). Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση δύναται να κατανεμηθεί σε παραπάνω της μίας επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο).

 

Επιλέξιμες Κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων / υπηρεσιών

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών:

 

[Α]

Κωδικός

[Β]

Προτεραιότητα

[Γ]

Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας

Α.01.01  

 

 

 

(1)

Βελτίωση της

λειτουργίας των

επιχειρήσεων

Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Α.01.02 Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service)
 

Α.01.03

Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)
 

Α.01.04

Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order

Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment)

Α.01.05 Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing).
 

Α.01.06

Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service)
Α.01.07 Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID)
Α.01.08 Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools)
Α.01.09 Industrial data platform templates and software
A.01.10 Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
 

 

Α.02.01

(2)

Συνεργασία,

παραγωγικότητα

και

απομακρυσμένη

εργασία

Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites)- μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών

εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.).

Α.02.02 Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
Α.02.03 Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας
Α.02.04 Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX
Α.03.01  

(3) Ενίσχυση ηλεκτρονικού εμπορίου

Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
Α.03.02 Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty
Α.03.03 Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
Α.03.04 Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Α.03.05 Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)
Α.04.01  

(4)

Ασφάλεια και

Εμπιστοσύνη

Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention
Α.04.02 Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service
Α.04.03 Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management
Α.04.04 Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions
Α.04.05 Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions
Α.04.06 Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

 

Επιπλέον, για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/λύσεων τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις – περιορισμοί:

 • Όλα τα εργαλεία θα πρέπει να αφορούν τυποποιημένα εμπορικά προϊόντα, διαθέσιμα στην ελληνική ή/και διεθνή αγορά, με υφιστάμενες εγκαταστάσεις/χρήστες και δυνατότητα πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας,

που δύναται να επιδειχθεί εφόσον απαιτηθεί.

 • Κάθε προσφερόμενη λύση θα πρέπει να είναι λειτουργική, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, λειτουργώντας αυτόνομα ή συνδεόμενη σε ήδη λειτουργούσα υποδομή (add on / connector). Σε κάθε περίπτωση η αγορά και ενεργοποίησή της θα πρέπει να προσθέτει επιχειρησιακή αξία στο Δικαιούχο.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια εξοπλισμού, αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλο ψηφιακό εργαλείο εκτός και αν:

– Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λύσης (πχ IoT device σε IoT solution)

-Προβλέπεται ρητά ως εξαίρεση στο γενικό κανόνα.

 • Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX είναι επιλέξιμες με Μέγιστο Επιδοτούμενο ποσό ≤ 10% επί της ονομαστικής αξίας της επιταγής.
 • Πρέπει να υπάρχει Τεχνική Υποστήριξη για το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν/υπηρεσία στην Ελλάδα ή στην ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία της τεχνικής υποστήριξης, όπως το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι Δικαιούχοι μετά την αγορά του προϊόντος.
 • Στις εφαρμογές λογισμικού εφαρμογών που απευθύνονται σε πελατειακό κοινό, όπως ενδεικτικά κάποιες από τις λύσεις που εντάσσονται στην Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας Α.03, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια υπηρεσιών που αφορούν συντήρηση ή υποστήριξη υπαρχόντων προϊόντων, όπως επίσης η ανανέωση ή χρονική επέκταση υπαρχουσών αδειών. Αντίθετα, είναι επιλέξιμη η προσθήκη επιπλέον θέσεων εργασίας/ χρηστών και η αναβάθμιση υφισταμένων αδειών για επαυξημένη λειτουργικότητα.

 

Επιλέξιμες κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών:

[Α] Κωδικός [Β]Θεματική

Ενότητα

[Γ] Κατηγορία

προϊόντος/υπηρεσίας

[Δ]Ελάχιστες απαιτήσεις &

πληροφορίες

[E] Μέγιστο

Επιδοτούμενο

Ποσό

Β.00.01 Συμπληρωματικές

Υπηρεσίες

Εγκατάσταση,

παραμετροποίηση,

ρύθμιση προϊόντος

Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών εργαλείων (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που

περιλαμβάνονται στην λύση

≤ 30%

επί της συνολικής

επιδότησης

Β.00.02 Συμπληρωματικές

Υπηρεσίες

Ενημέρωση, εκπαίδευση Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στα βασικά εργαλεία (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που

περιλαμβάνονται στην λύση

≤ 10%

επί της συνολικής

επιδότησης

Β.00.03 Συμπληρωματικές

Υπηρεσίες

Συμβουλευτική υποστήριξη

για τον Ψηφιακό

Μετασχηματισμό

Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης,

πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού

≤ 10%

επί της συνολικής

επιδότησης

 

 

ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 1. i. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)αθροίζει από 0,01 έως 10,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 90.000.000,00 €

 

 

Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

Ονομαστική Αξία Voucher(s)(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη  

Ένταση ενίσχυσης

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90%

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 10,01 έως 25,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 40.000.000,00 €
 

Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη  

Ένταση ενίσχυσης

10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90%

 

iii. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 25,01 έως 40,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 30.000.000,00 €

 

 

Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη  

Ένταση ενίσχυσης

25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90%

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 40,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας, ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 20.000.000,00 €
 

Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη  

Ένταση ενίσχυσης

40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 € 20.000,00 90%

 

Το Πρόγραμμα κάνει δεκτές μόνο συναλλαγές για τις οποίες έχει εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό

 • 1 – 1.3 Τιμολόγιο Πώλησης/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις/ Παραδόσεις τρίτων χωρών ή
 • 1 – 2.3 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις/ Παραδόσεις τρίτων χωρών, σύμφωνα με την κωδικοποίηση My Data.

Ο ΦΠΑ ΔΕΝ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη προς ενίσχυση.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΣΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προμηθευτές:

 • Αιτήσεις συμμετοχήςΠρομηθευτών μπορούν να υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
 • Αιτήματα έγκρισης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προς επιδότηση από το Πρόγραμμα υποβάλλονται από ήδη εγκεκριμένους προμηθευτέςκαθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Δικαιούχοι:

Κατηγορίας 1

 • Αιτήσεις  Χρηματοδότησηςειδικά για δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
 • Πραγματοποίηση αγορώνψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου(cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμώνκαι ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Κατηγοριών 2, 3 και 4

 • Αιτήσεις  Χρηματοδότησηςειδικά για τους δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες,  μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των εν λόγω κατηγοριών, μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου(cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμώνκαι ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.