ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60 εκ €, για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ
• Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας/Περιφερειακές ενότητες που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης
• Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη1 τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
• Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος
• Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
• Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
• Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
• Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υπεύθυνη δήλωση εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό τουλάχιστον του 25%, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης
• Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων» και στο Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του Καν. ΕΕ 651/2014
• Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση
• Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται 200.001 € ενώ το ανώτερο στις 1.200.000 € ανά επενδυτικό σχέδιο., ενώ η μέγιστη δυνατή ημερομηνία ολοκλήρωσης του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου ορίζεται στους 18 μήνες.

Ένταση Ενίσχυσης

Η δημόσια επιχορήγηση μπορεί να ανέλθει έως 50% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, με την περιφέρεια της χώρας και το μέγεθος της επιχείρησης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Η παρούσα Δράση αφορά την χρηματοδοτική ενίσχυση των ΜμΕ κάθε δραστηριότητας, εφόσον δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των χρηματοδοτικών καθεστώτων (ΓΑΚ ή De Minimis). Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας της παρούσας Δράσης είναι όσοι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης. Είναι κοινές και για τα δυο χρηματοδοτικά καθεστώτα που μπορεί να επιλέξει ο δικαιούχος, δηλαδή De Minimis (Καν. ΕΕ 1407/2013) ή ΓΑΚ (Καν. ΕΕ 651/2014) και αφορούν:

α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 14 Καν. ΕΕ 651/2014 και Καν. ΕΕ 1407/2013) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών:

• Δαπάνες Εξοπλισμού
• Δαπάνες Λογισμικού

β) Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (άρθρο 18 Καν. ΕΕ 651/2014 και Καν. ΕΕ 1407/2013) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών :

• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Γενικές Επισημάνσεις

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό του 1.200.000€.

• Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

• Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό έως την εξάντληση του προϋπολογισμού. Οι προτάσεις αξιολογούνται με τη μέθοδο FIFO (firs in – first out).