ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150εκ €, για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας/Περιφερειακές ενότητες που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης
 • Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη1 τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος
 • Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
 • Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
 • Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υπεύθυνη δήλωση εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό τουλάχιστον του 25%, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης
 • Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων» και στο Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του Καν. ΕΕ 651/2014
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.

 

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις 50.000 € ενώ το ανώτερο στις 650.000 € ανά επενδυτικό σχέδιο., ενώ η μέγιστη δυνατή ημερομηνία ολοκλήρωσης του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου ορίζεται στους 15 μήνες.

Ένταση Ενίσχυσης

Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται σε 50 % υπό προϋποθέσεις.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας της παρούσας Δράσης είναι όσοι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XI – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

 

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (ΓΚΑΚ), θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες :

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης και αφορούν:

α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών :

·         Δαπάνες Λογισμικού

·         Δαπάνες Εξοπλισμού

β) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (για επιχειρήσεις του Βόρειου, Κεντρικού και Νότιου τομέα Αθηνών)  στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών:

·         Δαπάνες Λογισμικού

·         Δαπάνες Εξοπλισμού

γ) Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

·         Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών

Γενικές Επισημάνσεις

 • Να σημειωθεί ότι κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου κόστους αυτής δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών, παρά μόνο τα εγκεκριμένα επιχορηγούμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 000€.
 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό έως την εξάντληση του προϋπολογισμού.