Στις 7 Μαρτίου 2023 δημοσιεύθηκε η  Προκήρυξη του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ».

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 22 Μαρτίου 2023.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Η έναρξη εργασιών του Επενδυτικού Σχεδίου πρέπει να πραγματοποιείται μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ΟΠΣΚΕ. Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης παρέχεται από το ΟΠΣΚΕ μοναδιαίος αριθμός ηλεκτρονικής υποβολής και μοναδιαίος αριθμός Φακέλου επενδυτικής πρότασης, ο οποίος αποτελεί στοιχείο θεμελίωσης της σειράς προτεραιότητας. Η αίτηση παραλαμβάνεται από την αρμόδια Υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου τεκμηρίωσης της αίτησης δύναται να ολοκληρωθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300 εκ €, για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν μια (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
  • να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με μεγαλύτερα έσοδα σε έναν τουλάχιστον Επιλέξιμο ΚΑΔ της πρόσκλησης
  • να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης
  • Να έχουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις 200.001 € ενώ το ανώτερο στις 1.000.000 € ανά επενδυτικό σχέδιο. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης.

Η επιδότηση μπορεί να κυμαίνεται από 40 % – 50 % και το ύψος αυτής καθορίζεται από το σύνολο των δαπανών green που θα συμπεριλάβουν στο επενδυτικό σχέδιο οι φορείς.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 

Σε συνέχεια, ο συγκεντρωτικός πίνακας ανάλυσης των επιδοτούμενων δαπανών με το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης με βάση τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ DE MINIMIS ΜΕ ΚΑΝ. 651/2014
1 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΕΩΣ 40 % ΕΩΣ 40 %
2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

2.1 – παραγωγικός & μηχανολογικός

2.2 – Λοιπός εξοπλισμός

ΕΩΣ 100 %

 

 

 

(2.2) έως 5% της κατηγορίας 2

2.1 – από 20% έως 100%

 

 

 

2.2 – Έως 5% της κατηγορίας 2

3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GREEN ΕΩΣ 50 % ΕΩΣ 50 %
4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 10 % ΕΩΣ 10% και 50.000 €
5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΤΙΚΕΤΑ –  BRANDING ΕΩΣ 5 % ΕΩΣ 5 %
6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΩΣ 20.000 € Μη επιλεξιμο
7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 10% ΕΩΣ 10%
8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΩΣ 4% ΚΑΙ 10.000 €

 

 

 

ΕΩΣ 10 %

ΕΩΣ 4% ΚΑΙ 25.000 €

 

 

 

ΕΩΣ 10 % και ως 80.000 €

9 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (υποχρεωτικά ηλεκτρικά) ΕΩΣ 50.000 €

 

ΕΩΣ 25 % και ως 100.000 €
10 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΩΣ 20% και μέχρι 45.000 € Μη επιλέξιμο
11 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7 % επι των επιλ. Άμεσων δαπανών

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.