ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 90 εκ €, για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
  • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.
  • Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
  • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος
  • Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα X – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις 18.000 € ενώ το ανώτερο στις 30.000 € ανά επενδυτικό σχέδιο., ενώ η μέγιστη δυνατή ημερομηνία ολοκλήρωσης του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου ορίζεται στους 9 μήνες.

Ένταση Ενίσχυσης

Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται σε 50 % για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, ενώ στο 60 % ανέρχεται για τις περιοχές της Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, B. Αιγαίου, N. Αιγαίου, Κρήτης Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας)

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Η παρούσα Δράση αφορά την χρηματοδοτική ενίσχυση των ΜμΕ κάθε δραστηριότητας, εφόσον δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού καθεστώτος (De Minimis). Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας της παρούσας Δράσης είναι όσοι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Χ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης και αφορούν:

I.        Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

II.        Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών

III.        Δαπάνες για την απόκτηση λογισμικού / εφαρμογών υπό καθεστώς χρήσης ως υπηρεσίας (ενδεικτικά «Software-As-A-Service», «Cloud-As-A-Service» ή άλλο παρεμφερές αυτού).

 

Γενικές Επισημάνσεις

  • Να σημειωθεί ότι κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου κόστους αυτής δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών, παρά μόνο τα εγκεκριμένα επιχορηγούμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000€.
  • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης αναλυτικής πρόσκλησης.
  • Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό έως την εξάντληση του προϋπολογισμού.